آخرین خبرها
خانه / کمیته حقوقی

کمیته حقوقی

شرح وظایف کمیته امور حقوقی

  •  تنظیم و انعقاد قرارداد با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی).

  •   تدوین پیشنویس مکاتبات با مراجع قضایی در موارد نیاز.

  •  کمک در اقامه دعاوی جابک و دفاع از دعاوی مطروحه علیه جابک در تمامی مراجع (اعم از قضایی یا غیر قضایی)

  •  ارائه مشاوره برای تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز جابک

  •  ایجاد آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.

  •  پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه های مختلف در مورد احقاق حقوق کارمندان آزمایشگاه در تمامی استانها

  •  هماهنگی با سایر اعضا در جهت ترسیم و اجرای اهداف صنفی جابک